263. Rauch im Keller Schweizerhof, freier Platz 2
29.11.16
12:14
1
Brandbekämpfung (SH Br)
40
42
Pikettoffizier;Polizeilöschpikett;Pikett Gr. 1;Pikett Gr. 2
Florian 1; Florian 11; Florian 18; Florian 21