263. Rauch im Keller Schweizerhof, freier Platz 2
29.11.2016
12:14
1.00
Brandbekämpfung (SH Br)
40
42.00
Pikettoffizier;Polizeilöschpikett;Pikett Gr. 1;Pikett Gr. 2
Florian 1; Florian 11; Florian 18; Florian 21