259. Rauch in Keller, Alterszentrum am Kirchhofplatz
01.11.2017
14:35
1.00
Brandbekämpfung (SH Br)
36
36.00
Pikettoffizier;Polizeilöschpikett;Pikett Gr. 3;Pikett Gr. 4
Florian 1; Florian 11; Florian 18; Florian 21