306. Meldung, dicker Rauch aus Liegenschaft, Höhe Bachstrasse 40
28.12.2017
14:30
1.00
Diverse, Andere (SH Da)
33
33.00
Pikettoffizier;Polizeilöschpikett;Pikett Gr. 3;Pikett Gr. 4
Florian 1; Florian 4; Florian 7; Florian 11; Florian 18; Florian 21