328. Areal Breitenau, Meldung Rauch und Flammen hinter Gebäude sichtbar, Nordstrasse 111
01.12.2018
17:17
1.00
Brandbekämpfung (SH Br)
43
43.00
Pikettoffizier;Pikett Gr. 3;Pikett Gr. 4
Florian 1; Florian 21